K.F.C. Witgoor Sport dankt zijn sponsors!

Info ouderraad

Wie? :

U6:   nog niemand

U7:   Eefje M (Gust)

U8:   Sam B (Huug), Kris H (Nand) en Björn T (Vince)

U9:  nog niemand

U10: Elise N (Juul)

U11  Steven V (Basiel)

U12: Luc V (Brice)

U13: Hilde V (Yannick)

U15: Tim D (Jules) en Davy K (Free)

Heb je een idee, een vraag, een probleem, een suggestie?

Laat je horen, we luisteren graag!

 Spreek ons aan of mail naar: ouderraadwitgoorsport@gmail.com

Visietekst:

Ouderraad KFC Witgoor Sport

Algemeen:

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van KFC witgoor sport.

De ouderraad kan je bereiken via mail: ouderraadwitgoorsport@gmail.com.

De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan binnen de sportclub -zonder wettelijke bevoegdheden.

De verantwoordelijken van de ouderraad, Tim Deckx (ouder van U15-speler Jules) en Davy Keersmaekers (ouder van U15-speler Free) nemen de belangen van de ouders waar en engageren zich om een brug te vormen tussen ouders en bestuur.

Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling van de ouderraad.

Dit wil zeggen een mengeling van ouders van verschillende leeftijdsgroepen tot en met U15 en een bij voorkeur evenwaardige verdeling van moeders en vaders.

Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad.

De voorzitters bij oprichting zijn Tim Deckx en Davy keersmaekers.

Jaarlijks verkiest de ouderraad een nieuwe voorzitter en een secretaris.

Wat is de functie van de ouderraad?

Voor de ouders:

De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie/ ombudsfunctie voor alle ouders.

De raad verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders.

De raad ondersteunt zo veel mogelijk de doelstellingen van de club naar ouders toe.

De doelstelling is om de samenwerking tussen ouders en club te bevorderen om zo de belangen van elke speler zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen.

Zij gaan hiervoor in overleg met het bestuur: enerzijds op vaste momenten, anderzijds op specifieke vraag (wederzijds).

Ten behoeve van een optimale uitwisseling tussen de ouderraad en het bestuur is het mogelijk dat een bestuurslid aanwezig is tijdens de bijeenkomsten of anderzijds dat een vertegenwoordiging van de ouderraad aanwezig is op een bestuursvergadering.

De ouderraad zal ook informatie verstrekken aan ouders (bv jaarlijkse oudervergadering, themawerking, sensibiliseringscampagne)

én ouders in de gelegenheid stellen om van gedachten te wisselen over onderwerpen in de wereld van het voetbal.

De ouderraad ondersteunt andere, niet-sportieve activiteiten van de club die bijdragen aan het beleid en een positieve sfeer in de club en die tevens inkomsten genereren nodig voor de algemene werking van een sportclub. De leden nemen waar mogelijk deel aan evenementen en initiatieven in het belang van alle spelers.

Voor de club:

De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de club. De raad dient als klankbord voor de clubwerking en omkadering. Men houdt rekening met de mening van de ouders, er wordt zelfs expliciet naar gevraagd. De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club.

Voor de spelers:

De ouderraad engageert zich om het welbevinden van elke individuele speler en team te behartigen. Op termijn kan het opportuun zijn ook een spelersraad op te richten.

Afspraken

De ouderraad vergadert tenminste 3 à 4 keer per seizoen.

De oprichting van de ouderraad vond plaats op 4/11/2021.

Jaarlijks zal er een nieuwe voorzitter en secretaris verkozen worden.

Alle leden engageren zich om regelmatig aanwezig te zijn, de belangen van spelers en ouders te behartigen en op respectvolle wijze met de verkregen informatie om te gaan. De leden van de ouderraad hebben een vertrouwensfunctie binnen de club.

Voor elke vergadering worden de agendapunten bepaald met aanvulling van actuele /individuele varia. De agenda wordt op voorhand bezorgd aan de leden.

Elk lid van de ouderraad kan agendapunten aanbrengen, ook het bestuur of andere betrokkenen kunnen agendapunten voorstellen.

De leden van het bestuur, technische staf, jeugdbestuur en andere bestuurscellen kunnen op eigen vraag of op vraag van de ouderraad uitgenodigd worden om aanwezig te zijn op de vergadering of een deel ervan om bepaalde agendapunten door te nemen of gezamenlijke acties te organiseren.

Voor inhoudelijke thema’s kan een stappenplan op langere termijn uitgewerkt worden in samenwerking met het bestuur.

De ouderraad en bestuur voeren een open communicatie, gesteund op wederzijds vertrouwen.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.

Het bestuur heeft geen automatische inzage in de verslagen.

Vertrouwelijke materie moet in de beslotenheid van de ouderraad kunnen behouden worden indien nodig.

De ouderraad stelt wel regelmatig een verslag en of nieuwsbrief ter beschikking van bestuur en alle ouders bv op website, in de kantine of op aanvraag, om de betrokkenheid van alle ouders te verhogen.

De ouderraad maakt jaarlijks een actieplan op en communiceert dit met het bestuur.

Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad?

 1. Een ouderraad bestaat bij voorkeur uit tenminste 7 leden, waaronder een voorzitter en secretaris.
 2. De ouderraad houdt zich enkel bezig met de jeugdploegen (t/m U15)
 3. De ouderraad fungeert als adviesraad voor het (jeugd)bestuur en voor de sportieve staf. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren.
 4. De ouderraad wordt tenminste eenmaal per jaar geïnformeerd door de jeugdcoördinator over de visie op de jeugdopleiding.
 5. De ouderraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
 • De kwaliteit van de zorg op de club nastreven.
 • Het welzijn van de spelers behartigen.
 • Het adviseren ten aanzien van de jeugdopleiding.
 • Het adviseren ten aanzien van de lidgelden, kledij, accommodatie, praktische

organisatie ed..

 • Het adviseren inzake nieuwe activiteiten.
 • Het anticiperen op problemen bv door vormingsaanbod of themawerking.
 • Een sociale functie ten aanzien van kinderen en gezinnen opnemen.

Wat behoort NIET tot bevoegdheden of thema’s van de ouderraad:

Sportieve beslissingen of individuele, sportieve belangen en prestaties van spelers, teams en ouders.

Hoe komen tot optimale betrokkenheid van ALLE ouders?

- Bij aanvang van het seizoen is er een infosessie waarop de werking en sportieve doelstellingen van de club toegelicht worden aan alle ouders.

Door: jeugdbestuur (in toekomst mss ook ouderraad aanwezig?)

- Bij aanvang van het seizoen zorgen voor een goed (persoonlijk) onthaal van nieuwe spelers en ouders.

- Zorgen voor een aanspreekpunt binnen de club zodat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties of problemen.

Door: leden van de ouderraad + jeugdcoördinator

- Ouders geregeld betrekken bij de evolutie van het kind en zijn welbevinden in het team.

Door: trainers jeugdploegen

-Ouders betrekken bij randzaken d.m.v. een ouderraad, inspraak of gehoor krijgen in het extra-sportieve beleid van de club. Terugkoppeling van vragen en adviezen.

Door: bestuur + ouderraad

- Komen tot een bepaalde mate van transparantie m.b.t. besteding van de middelen van de club of middelen verworven uit acties waarbij ouders hulp boden.

Scroll naar boven
Scroll to Top